Obchodní podmínky služby Žít s chutí

Provozovatel služby
Společnost Žít s chutí s.r.o.
se sídlem: Komenského 884/27, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
IČ: 05716098
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69009
(dále jen „provozovatel“)

 • Služba
  • Provozovatel provozuje webový portál vedený na adrese www.zitschuti.cz (dále jen „webový portál“), jehož prostřednictvím provozovatel sjednává a poskytuje služby spočívající v online poradenství v oblasti zdravého životního stylu, jídelníčky na míru a tréninkové plány (dále jen „služby“)
  • Uživatelem služby je fyzická osoba, která vyplní registrační formulář na webovém portále a vytvoří tak uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Uživatelem tato osoba přestane být smazáním jejího uživatelského účtu.
  • Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  • Smlouva je uzavřena v českém jazyce, pokud si smluvní strany neujednaly jiný jazyk, a její nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.
 • Co provozovatel nabízí
  • Uživatel v souvislosti s poskytovanou službou v závislosti na vybrané alternativě získá:
   • vytvoření jídelníčku na míru
   • vytvoření tréninkového plánu na míru
   • nárok na konzultaci vždy 1x týdně v dohodnutém termínu a související úpravu sestavených plánů trvající po ujednanou dobu účinnosti smlouvy
  • Obsahem služby je poskytnutí výživového nebo tréninkového poradenství a navazující konzultační činnost uskutečňovaná provozovatelem pověřenou osobou.
  • Konzultační služby budou poskytovány vždy 1x týdně po dobu účinnosti smlouvy.
 • Objednávka
  • Na základě objednávky, kterou uživatel učiní prostřednictvím webového portálu, si uživatel objedná zvolenou alternativu výživových nebo tréninkových plánů na míru – dílčí smlouva o předmětu plnění uvedeném v objednávce je uzavřena až potvrzením takové objednávky provozovatelem, které provozovatel odešle uživateli na jím uvedenou emailovou adresu.
  • Pro objednání služeb vyplní uživatel objednávkový formulář na webovém portálu, který obsahuje zejména tyto informace:
   • identifikační údaje uživatele
   • kontaktní údaje uživatele
   • informace o povaze požadované služby
   (dále jen „objednávka“)
  • Před zasláním objednávky provozovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, jež objednávka obsahuje, a to za účelem její kontroly. Objednávka je odeslána provozovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje v objednávce provozovatel považuje za aktuální, pravdivé a přesné.
  • Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky uživateli potvrdí její přijetí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem v objednávce.
  • Provozovatel má právo kontaktovat uživatele s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky, a to s ohledem na charakter objednávky.
  • Smlouva o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) je mezi provozovatelem a uživatelem uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky.
  • Provozovatel zároveň s potvrzením objednávky zašle uživateli daňový doklad – zálohovou fakturu. Provozovatel začne poskytovat služby až po uhrazení zálohové faktury – provozovatel si vyhrazuje právo služby neposkytnout v případě neuhrazení zálohové faktury.
  • Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy si hradí uživatel sám s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.
 • Platba ceny za poskytování služeb a způsob dodání předmětu plnění
  • Cenu ve výši dle zvolené varianty služeb uhradí uživatel bezhotovostním převodem na účet č. 2901156271 / 2010 vedený u společností Žít s chutí s.r.o. s variabilním symbolem uvedeným v zálohové faktuře.
  • Komunikace uživatele a provozovatele včetně konzultačních služeb bude uskutečňována prostřednictvím:
   • e-mailových zpráv,
   • telefonické komunikace,
   • chatového modulu integrovaného do webového portálu po zadání identifikačních údajů uživatele
   • případně dalšími způsoby, pokud si to provozovatel a uživatel ujednali.
  • Provozovatel nebo jím pověřená osoba zašle požadovaný tréninkový nebo výživový plán dle smlouvy do 7 dní od uhrazení zálohové faktury. Služba je poskytována zpravidla po dobu 1 měsíce od zaslání tréninkového nebo výživového plánu, pokud nebyla ujednána jiná doba.
 • Co když poskytovaná služba bude mít vadu?
  • Pokud uživatel má za to, že poskytnutá služba má vadu, má právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem. Bude-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  • Reklamaci může uživatel uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služeb, a to na e-mail: chci@zitschuti.cz, telefonní číslo: 725 355 168
  • V reklamaci uživatel uvede následující údaje:
   • kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
  • Reklamace bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.
 • Ochrana osobních údajů uživatelů
  • Provozovatel zpracovává následující údaje uživatele:
   • jméno,
   • příjmení,
   • e-mailová adresa,
   • informace o tělesných údajích (výška, váha, údaje z měření na přístroji InBody)
   • informace o pohybových aktivitách uživatele
   • informace o nařízených dietách nebo stravovacích indispozicích
   v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem umožnění poskytování služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
   Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
   Výše uvedené zpracování je umožněno na základě
   • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a
   • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
  • Na e-mailovou adresu budou uživateli zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej uživatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu na adresu … nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
  • Provozovatel jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou
   • poskytovatel webhostingu, společnost Savana.cz s.r.o.
   • poradci spolupracující s provozovatelem na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb souvisejících se službami dle těchto obchodních podmínek
   • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatel nevyužívá.
  • Uživatel bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:
   • požadovat po provozovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
   • vyžádat si u provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
   • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu provozovatele,
   • požadovat po provozovateli výmaz těchto osobních údajů – výmaz provozovatel provede, pokud tento výmaz nebude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy provozovatele; tento výmaz však poté může mít za následek rovněž zrušení uživatelského účtu,
   • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
   • na účinnou soudní ochranu, pokud má uživatel za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Ustanovení pro spotřebitele
  • Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že uživatel vstupuje do smluvního vztahu s provozovatelem výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči provozovateli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  • Podle občanského zákoníku má uživatel jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (prostřednictvím internetu) do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Uživatel však bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 písm. a) občanského zákoníku není možné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud se s výslovným souhlasem uživatele služby poskytují před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy - za takový výslovný souhlas provozovatel považuje úhradu zálohové faktury před uplynutím této lhůty.
  • Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Obecná ustanovení
  • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Uživatel bude upozorněn na změnu obchodních podmínek oznámením uvedeným na webovém portálu. Pokračováním v užívání služby po uveřejnění změněných obchodních podmínek uživatel tyto změny akceptuje. Uživatel je oprávněn změny odmítnout a to tak, že bezodkladně po oznámení změny obchodních podmínek přestane odebírat služby provozovatele.
  • Uživatel není oprávněn jakoukoli svou pohledávku vzniklou ze smluvního vztahu s provozovatelem ani jakékoliv jiné právo vzniklé v souvislosti s ním postoupit na třetí stranu ani dát do zástavy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
  • Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je české právo.
  • Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou mít pravomoc a příslušnost české soudy.
  • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17.11.2018